Acting out

Acting out to pojęcie z zakresu psychologii, które odnosi się do zachowań, w których jednostka wyraża swoje emocje i konflikty w sposób nieadekwatny, impulsywny i nierzadko destrukcyjny dla otoczenia. Mechanizm obronny acting out polega na wyrażaniu w sposób najczęściej nieakceptowany społecznie emocji, które inaczej mogłyby wywołać dyskomfort lub lęk. Jest to sposób na uniknięcie nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, takich jak np. poczucie winy, smutek czy gniew. Jednostka, która korzysta z mechanizmu obronnego acting out, unika analizy swoich emocji i nie angażuje się w proces myślowy związany z przyczyną ich wystąpienia. Acting out przejawia się głownie poprzez impulsywne zachowania mające na celu niedopuszczenie do uświadomienia sobie emocji towarzyszących przeżywanym zdarzeniom lub doświadczanym sytuacjom. Polega głównie na przekształceniu lęku i słabości w działanie dające finalnie poczucie sprawstwa i władzy.

W chwili, gdy jednostka odczuwa napięcie emocjonalne lub stres, może uciekać się do acting outu jako sposobu na rozładowanie tych emocji. Często zachowania te są agresywne i niezgodne z normami społecznymi, co może prowadzić do problemów interpersonalnych i trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz problemów wynikających z nieprzestrzegania prawa.

Przykłady zachowań acting out

Nadmierne korzystanie z mechanizmu obronnego acting out może prowadzić do nasilenia się problemów oraz ich utrwalenia. Dlatego też ważne jest, aby osoby, które często wykorzystują ten mechanizm obronny, szukały pomocy specjalisty, aby nauczyć się radzić ze swoimi emocjami w bardziej adekwatny sposób. Przykłady dysfunkcjonalnego używania acting out to kompulsywne masturbowanie się, bądź też reagowanie natychmiastową agresją na krytykę.

Acting out może być objawem niepanowania nad swoimi emocjami, braku umiejętności ich kontrolowania, bądź też niezdolności do wyrażania ich w bardziej adekwatny sposób. W psychoterapii acting out jest traktowany jako sygnał wskazujący na potrzebę pomocy i pracy nad emocjonalnymi trudnościami pacjenta.