Psychologia twórczości

Twórczość jest specyficznym rodzajem działalności ludzkiej, którą charakteryzują dwie główne cechy: innowacyjność wytworu działalności oraz adekwatność tego wytworu do wymogów sytuacji lub problemu. U wielu jednostek twórczość wykazuje tendencję do utrzymywania się na stałym celu, jednocześnie obejmując różne dziedziny aktywności jednostki, co świadczy o jej …

twórczość chorych psychicznie

Twórczość chorych psychicznie

Najczęściej spotykane w twórczości chorych na schizofrenię jest tworzenie realistyczne. To stwierdzenie koresponduje z poglądem głoszącym, że sztuka jest naśladowaniem rzeczywistości. W ujęciu platońskim byłoby to skrajne naśladowanie, a w ujęciu arystotelesowskim – umiarkowane naśladowanie rzeczywistości. W ujęciu nowożytnym pogląd ten znajduje potwierdzenie w postaci …

psychopatologia ekspresji

Psychopatologia ekspresji

Psychopatologia ekspresji ma ponad stuletnią historię. Jest dziedziną nauki, której przedmiotem zainteresowania jest zjawisko twórczości artystycznej osób chorych psychicznie jak również zagadnienie modelu twórcy o zmienionej chorobowo sylwetce biopsychicznej i społecznej. Jej podstawę stanowią prace badawcze psychiatrów, psychologów, socjologów, pedagogów, arteterapeutów oraz estetyków dotyczące wytworów, …

psychologiczne koncepcje twórczości

Psychologiczne koncepcje twórczości

Psychologiczne koncepcje twórczości oraz zagadnienie twórczości i choroby psychicznej w ujęciu psychiatrów, kształtowały się wielokierunkowo. C. Lombrosco uważał, iż geniusz to rodzaj psychozy z grupy epileptoidalnej. Pogląd Lombrosa został poddany krytyce. Na przykład W. L. Babecock sugerował, iż osoby genialne należy podzielić na dwie grupy …