Organiczne zaburzenia psychiczne F00-F09

organiczne zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi obejmują szereg zaburzeń umysłowych, których przyczyną jest bezpośrednie uszkodzenie lub dysfunkcja mózgu, wynikająca z chorób, urazów lub innych czynników organicznych. Zaburzenia te są klasyfikowane jako zaburzenia organiczne z powodu ich etiologii, czyli przyczyny organicznej, w odróżnieniu od zaburzeń psychologicznych, których przyczyny są bardziej związane z czynnikami psychospołecznymi.

Zaburzenia psychiczne organiczne mogą mieć charakter pierwotny, co oznacza, że są bezpośrednio związane z chorobami, urazami lub uszkodzeniami mózgu, które dotyczą tkanki mózgowej bezpośrednio i wybiórczo. Mogą również mieć charakter wtórny, co oznacza, że są wynikiem schorzeń układowych lub problemów w innych częściach ciała, które mają wpływ na funkcjonowanie mózgu jako jednego z wielu narządów organizmu.

Przykłady zaburzeń psychicznych organicznych obejmują zespoły otępienne, takie jak choroba Alzheimera, które są spowodowane postępującym uszkodzeniem mózgu, zaburzenia po urazach mózgu, które mogą prowadzić do problemów z funkcjonowaniem po urazach głowy, oraz zaburzenia wynikające z chorób ogólnoustrojowych, takie jak delirium, które mogą być wynikiem zakażeń, zaburzeń metabolicznych lub zaburzeń hormonalnych.

F00-F09 Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi

F00 Otępienie w chorobie Alzheimera
F00.0 Otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku
F00.1 Otępienie w chorobie Alzheimera o późnym początku
F00.2 Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera
F00.9 Otępienie w chorobie Alzheimera, nie określone

F01 Otępienie naczyniowe
F0l.0 Otępienie naczyniowe o ostrym początku
F01.1 Otępienie wielozawałowe
F01.2 Otępienie naczyniowe podkorowe
F01.3 Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe
F01.8 Inne rodzaje otępienia naczyniowego
F01.9 Otępienie naczyniowe, nie określone

F02 Otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej
F02.0 Otępienie w chorobie Picka
F02.1 Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba
F02.2 Otępienie w chorobie Huntingtona
F02.3 Otępienie w chorobie Parkinsona
F02.4 Otępienie w chorobie wywołanej przez ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności (HIV)
F02.8 Otępienie w innych chorobach, klasyfikowanych gdzie indziej

F03 Otępienie bliżej nie określone

F04 Organiczny zespół amnestyczny, nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

F05 Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F05.0 Majaczenie bez otępienia
F05.1 Majaczenie nałożone na otępienie
F05.8 Inne typy majaczenia
F05.9 Majaczenie, nie określone

F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem, lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F06.0 Halucynoza organiczna
F06.1 Organiczne zaburzenia katatoniczne
F06.2 Organiczne zaburzenia urojeniowe (podobne do schizofrenii)
F06.3 Organiczne zaburzenia nastroju (afektywne)
F06.30 Organiczne zaburzenia maniakalne
F06.31 Organiczne zaburzenia dwubiegunowe
F06.32 Organiczne zaburzenia depresyjne
F06.33 Organiczne zaburzenia afektywne mieszane
F06.4 Organiczne zaburzenia lękowe
F06.5 Organiczne zaburzenia dysocjacyjne
F06.6 Organiczna chwiejność afektywna (astenia)
F06.7 Łagodne zaburzenia procesów poznawczych
F06.8 Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F06.9 Nie określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną

F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.0 Organiczne zaburzenie osobowości
F07.1 Zespół po zapaleniu mózgu
F07.2 Zespół po wstrząśnieniu mózgu
F07.8 Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.9 Nie określone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

F09 Nie określone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

Klasyfikacja w zakresie kodów F00-F09 dotyczy zaburzeń umysłowych, które można pogrupować na podstawie ich wspólnej etiologii związanej z organicznymi schorzeniami, urazami lub innymi uszkodzeniami mózgu, które upośledzają funkcjonowanie mózgu. Te zaburzenia mogą mieć charakter pierwotny, gdy dotyczą chorób, urazów i uszkodzeń bezpośrednio i wybiórczo wpływających na tkankę mózgową, lub wtórny, gdy wynikają z chorób układowych lub dysfunkcji mózgu jako jednego z wielu narządów lub układów organizmu. Oznacza to, że mogą być spowodowane zarówno bezpośrednimi uszkodzeniami mózgu, jak i przez problemy wynikające z innych części organizmu.

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w ICD-10
F00-F99 w Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10