Zaburzenia zachowania i emocji F90-F98

F90-F98

F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)
F90.0 Zaburzenie aktywności i uwagi
ADHD – Charakteryzuje się utrzymującymi się trudnościami z utrzymaniem uwagi, nadmierną aktywnością i impulsywnością. Objawy muszą być widoczne w więcej niż jednym środowisku (np. w szkole i w domu).

 • Objawiają się przede wszystkim nadmierną aktywnością, impulsywnością oraz trudnościami w koncentracji.
 • Dzieci z tymi zaburzeniami mają problem z utrzymaniem uwagi, są niespokojne i działają bez zastanowienia.
 • Wpływają negatywnie na naukę, relacje społeczne i codzienne funkcjonowanie.

F90.1 Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania
Oprócz objawów ADHD występują także znaczące problemy z zachowaniem, takie jak agresja lub nieposłuszeństwo.

F90.8 Inne zaburzenia hiperkinetyczne
F90.9 Zaburzenie hiperkinetyczne, nie określone
F91 Zaburzenia zachowania

 • Objawiają się trwałymi wzorcami zachowań, które są nieodpowiednie do wieku dziecka.
 • Występują działania takie jak agresja, kłamstwo, kradzieże, niszczenie mienia, wagary.
 • Mogą prowadzić do konfliktów z rówieśnikami, nauczycielami i rodziną.
 • Często mają poważne konsekwencje dla relacji społecznych i edukacji dziecka.

F91.0 Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
Problemowe zachowania występują wyłącznie w domu i w interakcji z członkami rodziny.

F91.1 Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
Obejmują trwałe, antyspołeczne i agresywne zachowania, które nie ograniczają się do jednej sytuacji lub środowiska.

F91.2 Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji
F91.3 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
Charakteryzują się regularnym łamaniem norm społecznych i praw, w tym zachowaniami takimi jak kradzieże, wandalizm czy ucieczki z domu.

F91.8 Inne zaburzenia zachowania
F91.9 Zaburzenie zachowania, nie określone
F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji

 • Łączą objawy zaburzeń zachowania z zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak depresja lub lęk.
 • Dzieci mogą wykazywać agresywne zachowania, jednocześnie borykając się z niską samooceną, smutkiem czy niepokojem.
 • Złożoność objawów sprawia, że te zaburzenia są trudniejsze do leczenia i wymagają zintegrowanego podejścia terapeutycznego.

F92.0 Depresyjne zaburzenie zachowania
Połączenie zaburzeń zachowania z objawami depresji.

F92.8 Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji
Inne formy połączenia zaburzeń emocjonalnych i problematycznych zachowań, które nie pasują do innych kategorii.

F92.9 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nie określone
F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
Dziecięce zaburzenia lękowe, w tym fobie specyficzne, lęk separacyjny i lęk społeczny.

 • Obejmują zaburzenia, w których dominują objawy emocjonalne, takie jak lęk, depresja, fobie.
 • Dzieci mogą doświadczać intensywnych lęków (np. lęk separacyjny), smutku czy problemów z radzeniem sobie z emocjami.
 • Często prowadzą do wycofania społecznego, problemów w szkole i trudności w relacjach rodzinnych.

F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie
F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie
F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie
F93.3 Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie
Zaburzenia emocjonalne wynikające z rywalizacji i konfliktów między rodzeństwem.

F93.8 Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa
F93.9 Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nie określone
F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
Problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi.

 • Dotyczą problemów z nawiązywaniem i utrzymywaniem zdrowych relacji społecznych.
 • Mogą obejmować lęk społeczny, trudności w komunikacji i interakcjach społecznych.
 • Często dzieci z tymi zaburzeniami są izolowane, mają niską samoocenę i problemy w szkole.

F94.0 Mutyzm wybiórczy
F94.1 Reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie
F94.2 Zaburzenia selektywności przywiązania w dzieciństwie
F94.8 Inne dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego
F94.9 Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nie określone
F95 Tiki

 • Objawiają się mimowolnymi, nagłymi ruchami lub dźwiękami (tiki).
 • Przemijające zaburzenia tikowe mogą trwać kilka miesięcy, przewlekłe tikowe ponad rok.
 • Zespół Tourette’a charakteryzuje się złożonymi, przewlekłymi tikami ruchowymi i wokalnymi.

F95.0 Tiki przemijające
Krótkotrwałe występowanie tików, które zwykle ustępują po kilku miesiącach.

F95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)
Tiki występujące przez okres dłuższy niż rok.

F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Gilles de la Tourette’a)
Przewlekłe, złożone tiki ruchowe i wokalne, które utrzymują się przez dłuższy czas.

F95.8 Inne tiki
F95.9 Tiki, nie określone
F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F98.0 Moczenie mimowolne nieorganiczne
Mimowolne moczenie się, które nie jest spowodowane problemami medycznymi.

 • Obejmują różnorodne problemy, takie jak enureza (mimowolne moczenie się), enkopreza (niekontrolowane wypróżnianie się), zaburzenia jedzenia (np. selektywne jedzenie).
 • Te zaburzenia często mają złożone przyczyny, w tym czynniki biologiczne, psychologiczne i środowiskowe.
 • Wpływają na codzienne funkcjonowanie dziecka i mogą wymagać wieloaspektowego podejścia terapeutycznego.

F98.1 Zanieczyszczanie się kałem nieorganiczne
Niekontrolowane wypróżnianie się bez podłoża medycznego.

F98.2 Zaburzenie odżywiania się w niemowlęctwie i dzieciństwie
Zaburzenia związane z jedzeniem, takie jak selektywne jedzenie, nadmierne jedzenie lub odmowa jedzenia.

F98.3 Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie
F98.4 Stereotypie ruchowe
F98.5 Jąkanie (zacinanie się)
F98.6 Mowa bezładna
F98.8 Inne określone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F98.9 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, nie określone

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w ICD-10
F00-F99 w Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10