mechanizmy obronne

Mechanizmy obronne

Czym są mechanizmy obronne i jakie mają znaczenie? Koncepcja mechanizmów obronnych wprowadzona do psychologii została przez Zygmunta Freuda. Według twórcy psychoanalizy mechanizmy obronne stosowane są przez ludzi nawykowo oraz nieświadomie. Mechanizmy obronne są używane przez umysł jako strategie obronne mające na celu ochronę przed nieprzyjemnymi myślami, uczuciami bądź sytuacjami. Pełnią one funkcję przystosowawczą i w różnym stopniu nasilenia występują praktycznie u wszystkich ludzi, stosowane jednak nadmiernie lub nieadekwatnie mogą być dysfunkcjonalne. Freud zakładał, że psychika jest uwarunkowana układem zdeterminowanych wrodzonymi popędami nieświadomych sił, które określają kierunek wszelkich świadomych działań. Według tej koncepcji ludzka motywacja w dużym stopniu ma również nieuświadomiony …

organiczne zaburzenie osobowości

Organiczne zaburzenia osobowości

Organiczne zaburzenia osobowości są wynikiem uszkodzenia lub zaburzenia funkcji mózgu, co prowadzi do zmian w zachowaniu, emocjach i funkcjonowaniu jednostki. Te zmiany mogą obejmować wyrażanie emocji, potrzeb i popędów oraz funkcje poznawcze i myślenie. Przykłady organicznych zaburzeń osobowości (kod F07.0 w ICD-10) Osobowość pseudopsychopatyczna Charakteryzuje się zachowaniami przypominającymi objawy psychopatii, takimi jak brak empatii, impulsywność, manipulacyjność, brak poczucia winy. Te cechy mogą być wynikiem uszkodzenia mózgu. Osobowość pseudoupośledzona Jest to stan, w którym zachowania pacjenta przypominają cechy osób z upośledzeniem umysłowym, jednak nie wynikają one z deficytów intelektualnych, lecz z zaburzeń funkcjonowania mózgu. Zespoły związane z organicznymi zaburzeniami osobowości Zespół …

otępienie w chorobie Alzheimera

Otępienie w chorobie Alzheimera

Choroba Alzheimera to pierwotna choroba zwyrodnieniowa mózgu, której etiologia jest nieznana. Charakteryzuje się określonymi cechami neuropatologicznymi i neurochemicznymi. Początek choroby jest zazwyczaj trudny do ustalenia, a jej rozwój następuje powoli, jednak stale postępuje przez okres kilku lat. Choroba Alzheimera charakteryzuje się obecnością patologicznych zmian w mózgu, takich jak złogi beta-amyloidu i splątki neurofibrylarne, które prowadzą do uszkodzenia i śmierci komórek nerwowych. W miarę postępu choroby objawy stają się coraz bardziej nasilone, prowadząc w końcu do całkowitego upośledzenia funkcji poznawczych i codziennego funkcjonowania. Obecnie nie ma skutecznego sposobu leczenia na chorobę Alzheimera, a dostępne terapie mogą jedynie opóźniać jej postęp i …

zaburzenia postrzegania

Zaburzenia postrzegania

Zaburzenia postrzegania to obszar psychopatologii, który obejmuje szereg różnych dysfunkcji percepcyjnych, które mogą prowadzić do nieprawidłowych lub zniekształconych doznań sensorycznych. Zaburzenia te mogą dotyczyć jednego lub wielu zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, smak czy węch, prowadząc do zakłóceń w odbiorze rzeczywistości. Najczęściej zaburzenia postrzegania przejawiają się w postaci halucynacji (omamów). Przykłady zaburzeń postrzegania Zaburzenia wzrokowe mogą obejmować różne formy, takie jak halucynacje wzrokowe (widzenie rzeczy, które nie istnieją), omamy wzrokowe (zniekształcone lub wyolbrzymione wrażenie rzeczywistości) lub iluzje (błędne interpretacje rzeczywistości). Mogą występować w różnych stanach, takich jak schizofrenia, zaburzenia nastroju, czy też w wyniku urazu mózgu. Zaburzenia słuchowe mogą …

urojenia paranoiczne

Urojenia paranoiczne

Urojenia są błędnymi sądami wynikającymi z przekonań. Urojenia z reguły oporne są na wszelką perswazję, gdyż towarzyszy im ogromna siła przekonania, a osobę je wypowiadającą cechuje duża pewność siebie. Pomimo wyraźnej sprzeczności z obiektywnie doświadczaną rzeczywistością, osoba znajdująca się w procesie urojeniowym w sposób subiektywny bezkrytycznie wierzy w prawdziwość nieprawdziwego sądu. Urojenia stanowiące układy sądów powiązanych ze sobą logicznie w sposób usystematyzowany nazywane są urojeniami paranoicznymi lub urojeniami usystematyzowanymi. Tego typu rozbudowane systemy urojeniowe mogą przybierać postać światopoglądów lub teorii filozoficznych. Urojenia usystematyzowane Urojenia paranoiczne nazywane są również urojeniami usystematyzowanymi. Urojenia te są rodzajem zaburzeń myślenia, w których osoba posiada …

omnipotencja

Omnipotencja

Omnipotencja to termin pochodzący z języka łacińskiego i oznacza „wszechmocność” – jest połączeniem słów: potentia (moc, siła, zdolność) oraz omnia, omnium (oznaczających wszystko). Omnipotencja oznacza nieograniczoną niczym zdolność do działania, podejmowania decyzji albo wpływania na coś lub na kogoś. Omnipotencja to cecha osoby wszechmocnej polegająca na posiadaniu nieograniczonej mocy. Synonimami omnipotencji są takie pojęcia jak: wszechmoc, wszechsiła, wszechpotęga, wszechwładza, mocarność, nieskończona, absolutna moc i potęga, siła oraz moc duchowa, siła psychiczna oraz fizyczna, możliwość czynienia rzeczy niemożliwych, olbrzymie wpływy czy wreszcie – boskość. Omnipotencja jest atrybutem tradycyjnie kojarzonym z pojęciem Boga oraz istoty boskiej, którego określa się jako wszechmocnego, wszechmogącego, …

omnipotentna kontrola

Omnipotentna kontrola

Omnipotentna kontrola jest zaliczana do pierwotnych mechanizmów obronnych i wiąże się z potrzebą bądź przymusem sprawowania kontroli nad wszystkimi aspektami życia, oraz potrzebą i determinacją w dążeniu do posiadania władzy. Polega na przekonaniu, że jednostka ma pełną kontrolę nad otaczającym ją światem oraz zdarzeniami, które się w nim dzieją. Omnipotentna kontrola wywołuje iluzję kontroli, która pomaga jednostce czuć się bezpiecznie i chroni ją przed lękiem przed tym, co nieznane i nieprzewidywalne. Cechy omnipotentnej kontroli Charakteryzuje się nierealistycznym, przesadnym poczuciem sprawstwa, wszechmocy, wszechsiły. Ludzi o osobowości zdominowanej przez mechanizm omnipotenej kontroli charakteryzuje przekonanie o swoich własnych nieograniczonych możliwościach. Skłonne są one do interpretowania zdarzeń, jako …

urojenia paranoidalne

Urojenia paranoidalne

Urojenia paranoidalne nazywane również urojeniami nieusystematyzowanymi, to rodzaj urojeń, w których osoba jest głęboko przekonana o tym, że jest prześladowana, obserwowana, śledzona, atakowana przez inne osoby, grupy lub instytucje lub jest celem spisku pomimo braku rzeczywistych dowodów na takie działania. Urojenia paranoidalne to niespójny, absurdalnym dziwaczny ciąg urojeń, które dotyczą wydarzeń statystycznie niemożliwych do zadziania się. Przykładami urojeń paranoidalnych są urojenia sterowania, urojenia wpływu na sytuację, urojenia odsłonięcia, urojenia prześladowcze oraz urojenia ksobne.  Urojenia paranoidalne są jednym z objawów wytwórczych występujących w niektórych zaburzeniach psychicznych, takich jak schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia schizotypowe osobowości. Osoby doświadczające urojeń paranoidalnych często mają przekonania …

myślenie zdezorganizowane

Myślenie zdezorganizowane

Myślenie zdezorganizowane to termin używany w psychiatrii i psychologii, który odnosi się do sposobu myślenia, który jest chaotyczny, dezorganizowany lub trudny do zrozumienia. Jest to jeden z objawów występujących w różnych zaburzeniach psychicznych, w tym w schizofrenii. Myślenie zdezorganizowane może objawiać się na różne sposoby. Objawy myślenia zdezorganizowanego Skoki myślowe – osoba może wydawać się myśleć w sposób niespójny i przechodzić od jednego tematu do drugiego bez logicznego powiązania między nimi. Myślenie może charakteryzować się nagłymi zmianami tematu lub wątków myślowych, co utrudnia trzymanie się jednego tematu. Zaburzenia składni – może dochodzić do trudności w konstruowaniu logicznych zdań lub mówienia …