Organiczne zaburzenia osobowości

organiczne zaburzenie osobowości

Organiczne zaburzenia osobowości są wynikiem uszkodzenia lub zaburzenia funkcji mózgu, co prowadzi do zmian w zachowaniu, emocjach i funkcjonowaniu jednostki. Te zmiany mogą obejmować wyrażanie emocji, potrzeb i popędów oraz funkcje poznawcze i myślenie.

Przykłady organicznych zaburzeń osobowości (kod F07.0 w ICD-10)

Osobowość pseudopsychopatyczna

Charakteryzuje się zachowaniami przypominającymi objawy psychopatii, takimi jak brak empatii, impulsywność, manipulacyjność, brak poczucia winy. Te cechy mogą być wynikiem uszkodzenia mózgu.

Osobowość pseudoupośledzona

Jest to stan, w którym zachowania pacjenta przypominają cechy osób z upośledzeniem umysłowym, jednak nie wynikają one z deficytów intelektualnych, lecz z zaburzeń funkcjonowania mózgu.

Zespoły związane z organicznymi zaburzeniami osobowości

Zespół płata czołowego

Jest to zaburzenie spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją płata czołowego mózgu. Charakteryzuje się zaburzeniami funkcji wykonawczych, kontroli impulsów, planowania, oraz zmianami osobowości, takimi jak apatia, brak inicjatywy czy zachowania socjalne.

Zaburzenia osobowości w padaczce skroniowej

Osoby z padaczką skroniową mogą wykazywać zmiany w osobowości, takie jak agresja, lęk, depresja, czy zaburzenia emocjonalne, które wynikają z zaburzeń elektrycznej aktywności mózgu związanych z napadami padaczkowymi.

Zaburzenia osobowości po lobotomii lub leukotymii

Lobotomia i leukotomia to chirurgiczne procedury, które polegają na usunięciu lub zniszczeniu części mózgu, szczególnie płata czołowego lub połączeń w korze przedczołowej. Po lobotomii, podobnie jak po leukotomii pacjenci mogą wykazywać zmiany osobowości i funkcjonowania mózgu.

Organiczne zaburzenia osobowości nie obejmuje trwałych zmian osobowości spowodowanych:

Katastrofą (kod F62.0)

Po traumatycznych wydarzeniach, takich jak katastrofa, nieorganiczne zmiany osobowości nie są klasyfikowane jako organiczne zaburzenia osobowości.

Chorobą psychiczną (kod F62.1)

Trwałe zmiany osobowości wynikające z chorób psychicznych, jak np. schizofrenia, nie są uznawane za organiczne zaburzenia osobowości.

Zespołem po wstrząśnieniu mózgu (kod F07.2)

Wstrząśnienie mózgu może prowadzić do krótkotrwałych zmian osobowości, jednak trwałe zmiany spowodowane tym zespołem nie są uznawane za organiczne zaburzenia osobowości.

Zespołem po zapaleniu mózgu (kod F07.1)

Zmiany osobowości po zapaleniu mózgu mogą być trwałe, ale nie są uznawane za organiczne zaburzenie osobowości.

Specyficznymi zaburzeniami osobowości (kod F60.–)

Zaburzenia osobowości, które nie wynikają z organicznych uszkodzeń mózgu, lecz są raczej wynikiem czynników psychologicznych i społecznych, nie są klasyfikowane jako organiczne zaburzenia osobowości.

W przypadku tych sytuacji, zmiany osobowości wynikają z różnych przyczyn, takich jak urazy, choroby psychiczne czy czynniki społeczne, a nie z organicznych uszkodzeń mózgu.

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w ICD-10
F00-F99 w Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10